[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สภาพทั่วไป  ยังไม่มีข้อมูล
                                                
                                              
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา

                               
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร  เดิมชื่อว่า   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวัฒนานคร จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537  สังกัด   กรมการศึกษานอกโรงเรียน   กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาในราชการการบริหารงานส่วนกลางแต่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคโดยมีชื่อย่อเรียกว่า “ศบอ.”  อาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอวัฒนานครเป็นสถานที่ทำการ ถึง ปี พ.ศ. 2543  ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร  และองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบอาคารให้หลังหนึ่งให้เป็นที่ทำการอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ต่อมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในกิจจานุเบกษาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร หรือเรียกโดยย่อว่า “กศน.อำเภอวัฒนานคร”  ตำบลวัฒนานครมีทั้งหมด 11 ตำบล 115 หมู่บ้าน  มีประชากรในปี พ.ศ.2553 รวมทั้งสิ้น 79,781 คน แยกเป็น ชาย 40,137 คน หญิง 39,644 คน
 
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
 
                      อาคารสำนักงาน  1 หลัง ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร         
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร  ตั้งอยู่  หมู่  10  ถนนสุวรรณศร        
ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160  โทรศัพท์ 0-3726-1674 
 โทรสาร 0 - 3726-1988  E-mail: wattana.nfe@hotmail.com    
http://sakaeo.nfe.go.th/wattana/index.php\
   
คำขวัญอำเภอวัฒนานคร

                                        “ปราสาทห้วยพะใย                           น้ำเย็นใสเขื่อนพระปรง
                            สักการะองค์นเรศวรเจ้า        ไหว้หลวงพ่อขาวประจำปี
                            แทนไมตรีด้วยข้าวหลาม                พันธุ์ไม้งามสวนเฉลิมพระเกียรติ”
ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดต่างๆ เช่น  จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดมหาสารคามฯลฯ  ซึ่งมีพื้นที่ติดกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้    
               ทิศตะวันออก                       จด                           อำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูง 
ทิศตะวันตก                                จด                           อำเภอเขาฉกรรจ์ 
ทิศใต้                                       จด                           อำเภออรัญประเทศ และอำเภอคลองหาด
ทิศเหนือ                                    จด                           อำเมืองสระแก้ว 
 
 กศน.ตำบล มี 11 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง ดังนี้
 
                                                1. กศน.ตำบลวัฒนานคร 
1.2 ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลตำบลวัฒนานคร
                                                2.  กศน.ตำบลห้วยโจด  
                                                3. กศน. ตำบลท่าเกวียน
                                                4. กศน.ตำบลผักขะ
                                                5. กศน.ตำบลหนองแวง
                                                6. กศน.ตำบลหนองน้ำใส
                                                7. กศน.ตำบลโนนหมากเค็ง
                                                8. กศน.ตำบลหนองตะเคียนบอน
                                                9. กศน.ตำบลหนองหมากฝ้าย
                                                10. กศน.ตำบลช่องกุ่ม
                                                11. กศน.ตำบลแซร์ออ

ด้านบุคลากร
 
                บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร ดังนี้
                                1. ข้าราชการ                                                                     4    คน
                                2. ลูกจ้างประจำ                                                               2    คน
                                3. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน                      3    คน
                                4. หัวหน้า กศน.ตำบล                                             11   คน
                                5. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด                                          1     คน
                                6. ลูกจ้าง                                                                       1    คน
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำเนียบบุคลากร
 
ประเภท
ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา/สาขา
1. ผู้บริหาร
นายเสกสรร รัตนจริยากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
สาขา การเงินการธนาคาร ม.วงษ์ชวลิตกุล   และปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขา การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์   
                                                           
2. ครูและลูกจ้างประจำ
ข้าราชการครู 3 คน
นางสาวราตรี พงษ์ประเสริฐ        ตำแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา    คบ.         สาขา คหกรรมศาสตร์
นางนิยม   จิวราช                     ตำแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา    คบ.         สาขา คหกรรมศาสตร์
นางสมนึก   สุอางคะวาทิน          ตำแหน่ง ครู วุฒิการศึกษา    ศษ.บ       สาขา ประถมศึกษา
ลูกจ้าง 2   คน
นางจตุพร เพ่งพินิจ                  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2    วุฒิการศึกษา   วทบ. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสงวน ประจำภพ                ตำแหน่ง พนักงานขับรถ             วุฒิการศึกษา   วทบ. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.พนักงาน
   ราชการ
1.นางวีระวรรณ   โรจน์แสงรัตน์   ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ     วุฒิการศึกษา นทบ. สาขา   นิเทศศาสตร์
2.นายกฤษณพงศ์ น้ำทรัพย์       ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ      วุฒิการศึกษา คบ.     สาขา   อุตสาหกรรมศิลป์
3.นางนารีรัตน์   นวนเท่า          ตำแหน่ง พนักงานราชการ     วุฒิการศึกษา ศศบ.   สาขา   การจัดการทั่วไป
4.ลูกจ้างชั่วคราว
1.นายภีรพัฒน์   ใจบุศย์          ตำแหน่งหัวหน้า กศน.ตำบลห้วยโจด   วุฒิการศึกษา รป.บ. สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
2.นางเพชรชรินทร์ ละห้อย      ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลหนองตะเคียนบอน วุฒิการศึกษา ศศบ. สาขา บริหาร
                                         ทรัพยากรมนุษย์
3. นางสาวชไมพร ตั๋นเจริญ     ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลวัฒนานคร วุฒิการศึกษา วทบ.สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
4. นางกานต์รวี   สุทธโสม   ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลผักขะ    วุฒิการศึกษา วทบ.   สาขา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. นางสาวขวัญดาว มาจังหรีด ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลแซร์ออ วุฒิการศึกษา บทบ   สาขา   บัญชี
6. นางสาวบุษรา ปานสิงห์   ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลโนนหมากเค็ง วุฒิการศึกษา ศศบ. สาขา รัฐประศาสนศาสตร์                                                                                                                 
7. นางรัชวรรณ แก้วพิจิตร    ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลท่าเกวียน วุฒิการศึกษา คบ. สาขา ประถมศึกษา
8. นางวิลาวรรณ์ หาญมนต์   ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลหนองแวง วุฒิการศึกษา ศศบ. สาขา บริหารธุรกิจ
9. นายเสรี ด่านขุนทด    ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลหนองหมากฝ้าย วุฒิการศึกษา ศศบ.สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
10. นางสาววรรณธิกา วรนาม   ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลหนองน้ำใส วุฒิการศึกษา ศษบ. สาขา เกษตรศาสตร์
11. นายชิราวุธ คำมาตย์        ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลช่องกุ่ม วุฒิการศึกษา    คบ. สาขา ประถมศึกษา
12. นางแก้วตา   ถาวรยิ่ง       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด วุฒิการศึกษา    ศศบ.   สาขา รัฐศาสตร์
 
ครูประจำกลุ่ม
 
1. นายปราโมทย์ แสงศร           ครูประจำกลุ่มคนพิการ
2. จ่าสิบเอกบุญเทียม แก้วเคน    ครูประจำกลุ่ม ศูนย์การเรียน ร 12 พัน 2 รอ
3. จ่าสิบเอกจรัญ ผลจันทร์        ครูประจำกลุ่ม ศูนย์การเรียน ร 12 พัน 2 รอ.
4. สิบโทอำนาจ เลี้ยงรอด          ครูประจำกลุ่ม ศูนย์การเรียน ร 12 พัน 2 รอ.
 


เข้าชม : 8913
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร
 ม.๓ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 2612700 โทร 037-261674 โทรสาร 037-261889  ....sangaun.th@hotmail.com  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by