02 ธ.ค. 2562    โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 พ.ย. 2562    การตรวจหาสารเสพติดในปัสาวะนักเรียน ภาคเรียนที่1/ปี 2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 พ.ย. 2562    มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 พ.ย. 2562    ขอเชิญประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 พ.ย. 2562    เชิญประชุมการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 พ.ย. 2562    การทำสํญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 พ.ย. 2562    การทำสํญญาจ้าง (บรรณรักษ์)  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ต.ค. 2562    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ผู้ดูแลระบบ รับ
16 ต.ค. 2562    รายละเอียด มาตราการประหยัด  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ต.ค. 2562    หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการ และมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ต.ค. 2562    แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 ก.ค. 2562    สรุปข้อซักถามและข้อตรวจพบจากการสุ่มตรวจหลักฐานการเบิกจ่าย ของหน่วยตรวจสอบภายใน  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ค. 2562    ติดตามการคืนเงิน ( ครั้งที่ 3 )  กลุ่มอำนวยการ รับ
02 เม.ย. 2562    ติดตามใบเสร็จรับเงินเดือน มี.ค.62  ผู้ดูแลระบบ รับ
06 มี.ค. 2562    การย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ก.พ. 2562    ติดตามใบเสร็จรับเงินเดือน ก.พ.62  ผู้ดูแลระบบ รับ
29 ม.ค. 2562    ติดตามใบเสร็จรับเงินเดือน ม.ค.62 ครั้งที่ 2  ผู้ดูแลระบบ รับ
24 ม.ค. 2562    ติดตามใบเสร็จรับเงินเดือน ม.ค.62  ผู้ดูแลระบบ รับ
08 ม.ค. 2562    ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการรูหนังสือไทย พุทธศักราช 25  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
08 ม.ค. 2562    ติดตามใบเสร็จปี 2562  ผู้ดูแลระบบ รับ
28 ธ.ค. 2561    แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม งบครูผู้สอนคนพิการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
25 ธ.ค. 2561    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)ครั้งที่ 2ปีการศึกษา2561  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
21 ธ.ค. 2561    รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ธ.ค. 2561    เอกสารการประเมินบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 (แก้ไข)  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 ธ.ค. 2561    คู่มือเอกสารการเบิกจ่ายงานการเงิน  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 ธ.ค. 2561    การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 ธ.ค. 2561    แจ้งรหัสงบประมาณเพิ่มเติม (ค่าหนังสือเรียน)  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ธ.ค. 2561    แจ้งเวียนหนังสือราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
07 ธ.ค. 2561    แจ้งเวียนหนังสือราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ธ.ค. 2561    สรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 ธ.ค. 2561    สรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ธ.ค. 2561    รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2  กลุ่มอำนวยการ รับ
28 พ.ย. 2561    การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
27 พ.ย. 2561    ขอความร่วมมือสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
27 พ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมส้รางครอบครัวประชาธิปไตย  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
27 พ.ย. 2561    คะเเนนเฉลี่ยระดับประเทศ  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
20 พ.ย. 2561    การติดตามสภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชานในชุมชน  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
20 พ.ย. 2561    ขอเชิญประชุม  กลุ่ม กศ.อัธยาศัย รับ
20 พ.ย. 2561    วงเงินสำรองจ่ายและวงเงินฝากธนาคาร เงินรายได้สถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 พ.ย. 2561    แจ้งรายละเอียดรหัสงบเพิ่มเติม ปี 62 ( งบศูนย์ฝึก )  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 พ.ย. 2561    รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 พ.ย. 2561    รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 พ.ย. 2561    รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 พ.ย. 2561    การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
09 พ.ย. 2561    การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
08 พ.ย. 2561    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
08 พ.ย. 2561    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
08 พ.ย. 2561    การทำสัญญาจ้างครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 พ.ย. 2561    การสร้างการับรู้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
06 พ.ย. 2561    แจ้งรหัสงบประมาณ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562  ผู้ดูแลระบบ รับ
06 พ.ย. 2561    รายละเอียดงานแก้ไข กศน.คลองหาด  ผู้ดูแลระบบ รับ
02 พ.ย. 2561    กฎกระทรวงกำหนดประเภท ของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
02 พ.ย. 2561    การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในชุมชน  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
01 พ.ย. 2561    การย้ายพื้นที่ปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กำหนดในสัญญา  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 ต.ค. 2561    ติดตามใบเสร็จปี2561  ผู้ดูแลระบบ รับ
30 ต.ค. 2561    กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ n-net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
29 ต.ค. 2561    การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบการศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
26 ต.ค. 2561    แจ้งปฏิทินการายงานข้อมูล  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
26 ต.ค. 2561    การดำเนินงานแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
26 ต.ค. 2561    แนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาอังกษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2562  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
25 ต.ค. 2561    รายงานการศึกษาสภาพการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
25 ต.ค. 2561    การสำรวจความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของ กศน  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
29 ธ.ค. 2560    โครงการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 61  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ธ.ค. 2560    การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ธ.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ธ.ค. 2560    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
29 ธ.ค. 2560    การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี2560  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
29 ธ.ค. 2560    แจ้งกำหนดการสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้รฐาน ภาคทฤษฎี2561  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ รับ
28 ธ.ค. 2560    จัดสรรงบประมาณ 2561 งบบริหารจัดการขยะมูลฝอย  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
28 ธ.ค. 2560    จัดสรรงบประมาณ 2561 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มนโยบายและแผน รับ