16 ธ.ค. 2558    การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ธ.ค. 2558    การพัฒนา กศน.ตำบล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ธ.ค. 2558    การอบรมมัคคุเทศก์  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ธ.ค. 2558    แบบฟอร์มคำรับรองฯ แผนตำบล แผนอำเภอ  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
14 ธ.ค. 2558    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ธ.ค. 2558    การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ธ.ค. 2558    การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สถ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 ธ.ค. 2558    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 ธ.ค. 2558    ด่วนที่สุด การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ก่อสร้าง กศน.ตำบล  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
08 ธ.ค. 2558    ติดตามผู้เรียนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 ธ.ค. 2558    ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม "โครงการบ้านยั่งยืน"  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 ธ.ค. 2558    ขอความร่วมมือภาพถ่ายการจ้ดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามง  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ธ.ค. 2558    การจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้โปรแกรม "Smart Acc"  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ธ.ค. 2558    การขยายพื้นที่ดำเนินโครงการการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชก  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ธ.ค. 2558    ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 ธ.ค. 2558    การจัดกระบวนการเรียนรู้ "การขับขี่ปลอดภัย BIKE FOR DAD" กศน.จังหวัดสระแก้ว  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ธ.ค. 2558    ขอเชิญส่งนักศึกษาอบรมมัคคุเทศก์  กลุ่มอำนวยการ รับ
03 ธ.ค. 2558    จัดสรรงบประมาณ 2559 ค่าหนังสือเรียน  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
03 ธ.ค. 2558    จัดสรรงบประมาณ 2559 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 1  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
03 ธ.ค. 2558    จัดสรรงบประมาณ 2559 ค่าจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
02 ธ.ค. 2558    ชะลอการดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1/2559  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 ธ.ค. 2558    ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" BIKE FOR DAD  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 พ.ย. 2558    สถานการณ์ในประเทศฝรั่งเศส  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 พ.ย. 2558    การตรวจสุขภาพประจำปี  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 พ.ย. 2558    รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 พ.ย. 2558    ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 พ.ย. 2558    การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2558    กรอกข้อมูลบุคลากร(เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ย. 2558    การกรอกข้อมูลบุลากรภาครัฐ  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 พ.ย. 2558    การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้หลักสูตรรายวิชาเลือกการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 พ.ย. 2558    การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้หลักสูตรรายวิชาเลือกการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พว02027  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 พ.ย. 2558    ขอความร่วมมือครูทุกคนตอบแบบสอบถาม  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
03 พ.ย. 2558    ดาวน์โหลดคำรับรอง กศน.ตำบลและแผน กศน.ตำบล  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
02 พ.ย. 2558    แบบรายงานผลการดำเนินงานการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ต.ค. 2558    ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจไขว้ และจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 ต.ค. 2558    ขอเชิญประชุมปฏิบัติการตรวจไขว้ และจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ต.ค. 2558    แจ้งรหัสงบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2559  กลุ่มนโยบายและแผน รับ
29 ต.ค. 2558    ขอประชาสัมพันธ์โครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ต.ค. 2558    ขอข้อมูลบุคลากร  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 ต.ค. 2558    ขอเชิญประชุมประจำเดือน  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 12  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงวันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 11  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 10  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 9  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 8  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 7  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 6  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 5  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 4  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 3  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรง วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 2  ผู้ดูแลระบบ รับ
26 ต.ค. 2558    หน้างบจ่ายตรงร้านค้า วันที่ 5/10/58 ส่วนที่ 1  ผู้ดูแลระบบ รับ
22 ต.ค. 2558    ขอเชิญร่วมประชุมเวทีเครือข่ายภาคีพัฒนาพลเมือง จังหวัดสระแก้ว  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ต.ค. 2558    การประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 ต.ค. 2558    การจ้างครูในสังกัดสำนักงาน กศน.  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ต.ค. 2558    ส่งคำสั่ง  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ต.ค. 2558    ส่งคำสั่ง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ต.ค. 2558    การลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแก้ไขหนี่สินข้าราชการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ต.ค. 2558    ขอประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 ต.ค. 2558    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 ต.ค. 2558    หน้างบโอนเข้าวิทยากร วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ส่วนที่ 2  ผู้ดูแลระบบ รับ
15 ต.ค. 2558    หน้างบโอนเข้าวิทยากร วันที่ 14 ตุลาคม 2558  ผู้ดูแลระบบ รับ
15 ต.ค. 2558    หน้างบโอนเข้าวิทยากร รายบุคคล วันที่ 14 ตุลาคม 2558  ผู้ดูแลระบบ รับ
13 ต.ค. 2558    หน้างบโอนเข้าร้านค้า วันที่ 12 ตุลาคม ส่วนที่ 3  ผู้ดูแลระบบ รับ
13 ต.ค. 2558    หน้างบโอนเข้าร้านค้า วันที่ 12 ตุลาคม ส่วนที่ 2  ผู้ดูแลระบบ รับ
13 ต.ค. 2558    หน้างบโอนเข้าร้านค้า วันที่ 12 ตุลาคม ส่วนที่ 1  ผู้ดูแลระบบ รับ
13 ต.ค. 2558    หน้างบโอนเข้าเงิน บกศ. วันที่ 12 ตุลาคม ส่วนที่ 3  ผู้ดูแลระบบ รับ
13 ต.ค. 2558    หน้างบโอนเข้าเงิน บกศ. วันที่ 12 ตุลาคม ส่วนที่ 2  ผู้ดูแลระบบ รับ
13 ต.ค. 2558    หน้างบโอนเข้าเงิน บกศ. วันที่ 12 ตุลาคม ส่วนที่ 1  ผู้ดูแลระบบ รับ