12 ธ.ค. 2560     ขอรับการสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
06 ธ.ค. 2560     ตอบรับการประชุมปฎิบัติการคัดเลือกและตรวจข้อสอบ 2/2560  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
06 ธ.ค. 2560     ขอสนับสนุนรถโมบาย  กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์    รับ
21 พ.ย. 2560     การจัดทำแผนปฏิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะนักศึกษา ภาคเรียน ๒/๖๐  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
08 พ.ค. 2560     ขอใบรับรองเงินเดือน  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
15 มี.ค. 2560     ส่งบันทึกการจัดหาเครื่องดื่มการสอบฯ  กศน.อำเภอวังน้ำเย็น    รับ
13 มี.ค. 2560     แจ้งรายละเอียดการรับ - จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
22 ก.พ. 2560     ส่งเอกสารยืมเงิน  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
25 ม.ค. 2560     ส่งรายชื่อประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
06 ม.ค. 2560     กำหนอการโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างวินัฯ  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
06 ม.ค. 2560     กำหนดการโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอโคกสูง  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
10 พ.ย. 2559     ส่งแบบข้อมูลศิษเก่า กศน ผู้ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพ  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
09 พ.ย. 2559     ประชุมชี้แจงรับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
28 ต.ค. 2559     สรุปผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอคลองหาด  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
17 ต.ค. 2559     การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลหนองหมากฝ้าย  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
12 ต.ค. 2559     การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลแซร์ออ  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
11 ต.ค. 2559     อบรมพัฒนาบุคลากรด้านวินัย  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
14 ก.ย. 2559     ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการวันที่ 26 - 28 กันยายน 59  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
12 ก.ย. 2559     ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการวันที่ 14 - 16 กันยายน 59  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
10 ก.ย. 2559     ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และคืนข้อมูลชุใชด้วยระบบ GIS  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
08 ส.ค. 2559     กำหนดการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( กลุ่มสนใจ )  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
28 ก.ค. 2559     กลุ่มสนใจ  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
28 ก.ค. 2559     กำหนดการกลุมสนใจตำบลวัฒนานคร ล่าสุด  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
28 ก.ค. 2559     โครงการศึกษาเรียนรู้จ.เพชรบุรี 1  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
28 ก.ค. 2559     โครงการศึกษาเรียนรู้จ.เพชรบุรี 5  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
28 ก.ค. 2559     โครงการศึกษาเรียนรู้จ.เพชรบุรี 4  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
28 ก.ค. 2559     โครงการศึกษาเรียนรู้จ.เพชรบุรี 3  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
28 ก.ค. 2559     โครงการศึกษาเรียนรู้จ.เพชรบุรี 2  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
28 ก.ค. 2559     โครงการศึกษาเรียนรู้จ.เพชรบุรี 1  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
28 ก.ค. 2559     กำหนดการกลุมสนใจตำบลวัฒนานคร 001  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
22 มิ.ย. 2559     โครงการอบรมเทคโนโลยี  กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์    รับ
21 มิ.ย. 2559     แจ้งรายชื่อคณะกรรมการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET ) ครั้งที่ 1  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
02 มิ.ย. 2559     การปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
02 มิ.ย. 2559     รายงานผลการดำเนินงานโครงการบรรณสัญจร  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
23 พ.ค. 2559     รายงานจุดเน้น กศน.อำเภอคลองหาด  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
13 พ.ค. 2559     การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
11 พ.ค. 2559     รายงานผลการดำเนินงานโครงการบรรณสัญจร  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
08 เม.ย. 2559     ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
06 เม.ย. 2559     ส่งรายชื่อเข้าอบรมสะเต็มศึกษา  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
09 มี.ค. 2559     รายชื่อไปราชการ  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
07 มี.ค. 2559     ขอใช้สถานที่  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
07 มี.ค. 2559     ขออนุญาตจัดซื้อน้ำดื่มในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ที่2/2558  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
07 มี.ค. 2559     ส่งขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนกศน.อำเภอวังสมบูรณ์  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
07 มี.ค. 2559     ส่งขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนกศน.อำเภอวังสมบูรณ์  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
07 มี.ค. 2559     ส่งตารางสอบของอำเภอวังสมบูรณ์(เพิ่มเติม)  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
07 มี.ค. 2559     ส่งตารางสอบของอำเภอวังสมบูรณ์  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
04 มี.ค. 2559     โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านโรคเอดส์ คลองหาด  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
04 มี.ค. 2559     โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านโรคเอดส์ คลองหาด  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
04 ก.พ. 2559     แบบรายงานตรวจราชการแผ่นดิน  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
25 ธ.ค. 2558     ส่งแบบตอบรับโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2558  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
24 ธ.ค. 2558     ส่งรายชื่อโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
21 ธ.ค. 2558     เรื่อง ขอเพิ่มสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
03 พ.ย. 2558     แบบรายงานผลการดำเนินงานการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
04 ก.ย. 2558     ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อรับรองการจัดทำยุทธศาสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
03 ก.ย. 2558     รายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
25 ส.ค. 2558     ขอส่งแผนการใช้เงินหลังวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๗  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
13 ส.ค. 2558     การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
13 ส.ค. 2558     ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
13 ส.ค. 2558     ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
10 ส.ค. 2558     รายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคม  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
07 ส.ค. 2558     รายงานผลการดำเนินงานกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนระยะที่ 2  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
07 ส.ค. 2558     รายงานผลการดำเนินงานกำจัดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนระยะที่ 2  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
06 ส.ค. 2558     ใบสมัคร ทำงาน นศ กศน.อำเภอวังน้ำเย็น  กศน.อำเภอวังน้ำเย็น    รับ
03 ส.ค. 2558     ส่งรูปผอ.กศนอำเภอวังสมบูรณ์  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
28 ก.ค. 2558     การจัดทำกระบวนงาน/คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
21 ก.ค. 2558     ส่งรายชื่อภาคีเครือข่าย  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
08 ก.ค. 2558     การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
08 ก.ค. 2558     รายงานการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะประจำปี 2558(วัฒนานคร)  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
08 ก.ค. 2558     รายงานการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะประจำปี 2558(วัฒนานคร)  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
03 ก.ค. 2558     ส่ง ประวัติ  กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์    รับ
17 มิ.ย. 2558     รายงานการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะประจำปี 2558(วัฒนานคร)  กศน.อำเภอวัฒนานคร    รับ
17 มิ.ย. 2558     สำรวจความต้องการในการจัดหาหนังสือแบบเรียนรายวิชาเลือก  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
16 มิ.ย. 2558     สั่งหนังสือ  กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์    รับ
16 มิ.ย. 2558     การสำรวจความต้องการในการจัดหาหนังสือแบบเรียนวิชาเลือก  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
10 มิ.ย. 2558     การดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
08 มิ.ย. 2558     สำรวจความต้องการในการจัดหาหนังสือแบบเรียนรายวิชาเลือก  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
07 มิ.ย. 2558     จัดส่งแผนการพบกลุ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (แก้ไข)  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
06 มิ.ย. 2558     รายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในสถานศึกษา ครั้งที่๒  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
06 มิ.ย. 2558     ร่างมาตรฐาน และตัวชี้วัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชุดใหม่  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
20 พ.ค. 2558     ส่งแผนการพบกลุ่ม ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๘  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
20 พ.ค. 2558     แจ้งแผนการจัดการเรียนการสอน 1/58  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
03 พ.ค. 2558     รายงานการสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับหนังสืออพิมพ์จากการจัดซื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
07 เม.ย. 2558     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ E-Exam  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
07 เม.ย. 2558     ขอส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมและนิทรรศการส่งส่งเสริมการอ่าน  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
12 มี.ค. 2558     ขออนุญาตนำกลุ่มเป้าหมายเดินทางไปราชการ  กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์    รับ
05 มี.ค. 2558     คำสังแต่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์    รับ
24 ก.พ. 2558     โครงการ  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
12 ก.พ. 2558     แบบตอบรับ  กศน.อำเภอตาพระยา    รับ
09 ก.พ. 2558     การดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET) 2/57  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
26 ม.ค. 2558     รายงานวันครู  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
22 ม.ค. 2558     รายงานวันครู  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
22 ม.ค. 2558     แบบสอบถามการติดตามประเมินโครงการอุดหนุนรายหัว  กศน.อำเภอคลองหาด    รับ
20 ม.ค. 2558     การจัดงานวันครู  กศน.อำเภอวังน้ำเย็น    รับ
13 ม.ค. 2558     การวิจัยเงินอุดหนุนรายหัว  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
06 ม.ค. 2558     การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๙  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
09 ธ.ค. 2557     แบบรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
08 ธ.ค. 2557     งบเดือน เดือนกันยายน ปี255  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
28 พ.ย. 2557     รายงานฐานข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องต้องการทางการศึกษา/กิจกรรม  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ
10 พ.ย. 2557     ส่งบิลค่าไฟฟ้า  กศน.อำเภอวังสมบูรณ์    รับ
30 ต.ค. 2557     รายงานข้อมูลบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปี 57  กศน.อำเภอโคกสูง    รับ